زمان برداشت برای بازار اروپا

Harvest Time For European Market

In سالهای اخیرHBXG توسعه بازار اروپا را تقویت کرده است. در 20 سال گذشته ، مانگهداری می شود بازدیدوارد شدن بازارهای کلیدی در اروپا و ملاقات عوامل قدرتمند به بحث و گفتگو این برنامه های همکاری بلند مدتبه HBXG تعداد زیادی ساخته استتنظیم کنیدments از این تجهیزات و عملکردs از این محصولات با توجه به نیاز مشتریان در بازار اروپا ، و به تدریج اعتماد را جلب کرد اروپایی مشتریان به دلیل ضربات چاقوکیفیت بالا و هزینه بالای عملکرد محصولات ما. ما داریم خودمان را داشت نمایندگان و مشتریان وفادار. ما حجم فروش همچنان در حال افزایش بود سال به سال ، و HBXG به تدریج سهم بازار را افزایش داد در اروپا

از زمان شیوع COVID-19 در سال 2020 ، بازار اروپا عموماً به درجات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته استبه HBXGوضعیت واقعی را با دقت تجزیه و تحلیل کردs از بازارs، به عوامل برای تقویت تبلیغات شبکه کمک کرد ، سعی کرد توسعه دهید منابع جدید مشتری و تقویت ظرفیت خدمات ، ساخت سیستم عامل و ساخت سیستم قطعات سرویسبه از سوی دیگر ، HBXG proخزهd کار دیجیتالی و هوشمند برای بهبود کارایی کاربله و ما به طور مداوم کیفیت و سرعت محصولات ، تولید ، خدمات را بهبود بخشد، به منظور. واسه اینکه. برای اینکه نیازهای توسعه کسب و کار را بهتر برآورده کندs.

Harvest Time For European Market1

به لطف تلاش های بی وقفه ، بازار اروپا در طول همه گیری همه گیر رشد مداوم را حفظ کرده است و به تدریج در حال برداشت محصول است زمان. از ژانویه تا سپتامبر از 2021 ، HBXG حمل و نقل دسته ای منظم پایدار را حفظ کرده استs به بازار اروپاs، که هستند انتظار می رود بازار گسترده تری را برای شرکت باز کند و فضای بیشتری برای رشد ایجاد کند. 

اگرچه سطح تولید کلی و رقابت محصولات ما در بازار اروپا در سال های اخیر بهبود یافته است ، HBXG هنوز هکتارs شکاف خاصی از سطح پیشرو صنعت. مثل همیشه،HBXG به طور مداوم برای ارتقاء سطح محصولات و خدمات تلاش خواهد کرد توسعه دهید تجارت صادراتی و تلاش برای بازار بزرگتر اروپایی بر اساس تجمیع مشتریان اصلی.

Harvest Time For European Market2


زمان ارسال: 30 سپتامبر -2021