Snow Groomer SG400

  • SG400 Snow Groomer

    SG400 Snow Groomer

    طراحی مفصل برای زاویه لبه برش تیغه با استحکام بالا و دقت برش ، باعث می شود که برف در غلتک در تیغه مقاومت ها را کاهش داده و به بهترین جلوه ها برای نظافت برف برسد.